ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ

More: ಅಲಾಜುವೆಲಾ , ನಿಂಬೆ , ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ , Cartago , ಪಂಟಾರೆನಾಸ್ , ಗುವಾನಾಕ್ಯಾಸ್ಟ್ , ಉವಿಟಾ