ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ

More: ಬ್ಯೂನಸ್ ಏರ್ಸ್ , ಕೊರ್ಡೊಬಾ , ಮೆಂಡೋಝಾ , ಉಶಿಯಾಯಾ , ಪೋರ್ಟೊ ಮ್ಯಾಡ್ರಿನ್ , ಸಾಲ್ಟಾ , ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ , ಲುಹನ್ , ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ , ನ್ಯೂಕ್ವೆನ್ , ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಾ , ಮಿರಮಾರ್ , ಕೊಮೊಡೊರೊ ರಿವಾಡಾವಿಯಾ , ಲಾ ರೈಜಾ , ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲಫೇಟ್ , ಸ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ದೆ ಜುಜುಯಿ