ಇಸ್ರೇಲ್

More: ಜೆರುಸ್ಲೇಮ್ , ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ , ಅರಾದ್ , ಎಲಾಟ್ , ಟಿಬೆರಿಯಸ್ , ಅಫುರಾ , ರಾಮತ್ ಗನ್ , ನಹರಿಯಾ , ನೇತನ್ಯಾ , ಕಿರ್ಯತ್ ಶಮೋನಾ , ಹೈಫಾ , ಹೋಲೋನ್